QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030 LÀ QUY HOẠCH HỦY DIỆT SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI, ĐỔI LẤY KINH TẾ KHÔNG HIỆU QUẢ
Oystein Dahle, cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn dầ u khí EXXON, Na-Uy:
“Socialism collapsed because it did not allow prices to tell the economic truth. Capitalism may collapse because it does not allow prices to tell the ecological truth”
“Chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ vì không để giá cả phả n ánh sự thật kinh tế. Chủ nghĩa tư bản có thể sụp đổ nếu không để giá cả phản ánh sự thật sinh thái”

Ngày 12/12/2015 tại Paris , 195 nước trên Thế giới đã tham gia Thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam. Các nước cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính (chủ yếu là CO2,), nhằm giữ cho nhiệt độ bình quân của Trái đất không nóng lên quá 2oC, tốt nhất là 1,5oC so với năm 1880. Các nước phát triển cũng cam kết hàng năm đóng góp 100 tỷ USD để giúp các nước đang phát triển thực hiện Thỏa thuận này. Cắt giảm phát thải khí nhà kính đồng nghĩa với cắt giảm các nhà máy nhiệt điện than, đối tượng lớn nhất phát thải khí nhà kính và cũng đồng nghĩa với cắt giảm thảm họa môi trường, sinh thái và sức khỏe do nhiệt điện than gây ra.

Ngày 18/3/2016, căn cứ Tờ trình của Bộ Công thương về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch này tại Quyết định số 428/QĐ-TTg (gọi tắt là Quy hoạch Điện VII điều chỉnh), với các mục tiêu chính như bảng dưới đây:

Các loại điện năng

Năm 2020

Năm 2030

Mục tiêu cụ thể: Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu, trong đó: 272 tỷ
kWh
572 tỷ
kWh
1.

Nhiệt điện than (*) 49,3% 53,2%
2. Nhiệt điện khí thiên nhiên và khí hóa lỏng (LNG) 16,6 16,8
3. Thủy điện 29,5 15,5
4. Điện sinh khối (biomass) 1 2,1
5. Điện gió 0,8 2,1
6. Điện mặt trời 0,5 3,3
7. Điện hạt nhân 5,7
8. Nhập khẩu 1,2
Tổng phần trăm (%): 97,7 99,9

Để thực hiện Quy hoạch này, từ nay đến năm 2030 sẽ đầu tư khoảng 3.206.652 tỷ đồng (tương đương 148 tỷ USD).

Theo Quyết định này, nhiệt điện than đang là Quân vương sẽ tiếp tục đăng quang và có những bước phát triển nhẩy vọt cả về sản lượng điện và tỷ trọng và còn có thể nhẩy vọt cao hơn nữa, đến 59%, vì tháng 11/2016 Quốc hội đã ra nghị quyết bỏ điện hạt nhân. Bình quân chung để sản xuất ra 1kWh điện cần đốt 0,5 - 0,7kg than cám. Theo Quy hoạch trên, nhiệt điện than vào năm 2020 sẽ sản xuất 131,1 tỷ kWh, năm 2030 sẽ là 304 tỷ kWh. Như vậy, năm 2020 sẽ cần đốt 72,1 triệu tấn than và 167,2 triệu tấn vào năm 2030 . Tổng năng lực khai thác và sản xuất than tối đa trong nước đến năm 2020 là 50 triệu tấn , năm 2030 là 57 triệu tấn (Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030), số than thiếu hụt sẽ phải nhập khẩu. Trên đất nước Việt Nam nhỏ bé và đông dân , với gần 100 nhà máy nhiệt điện than phân bổ cho 3 miền Bắc, Trung Nam, hàng năm sẽ đốt cả trăm triệu tấn than và thi nhau nhả khói độc.

Read more...

Views: 1389

fb tw in fb