Kỷ yếu lịch sử Viện Nông Nghiệp Miền Nam
email print

Nhóm biên soạn:
Bùi Chí Bửu (Email: buu.bc@iasvn.org)
Đào Huy Đức (Email: duc.dh@iasvn.org)
Trần Thị Kim Nương
Hồ Thị Minh Hợp
và cộng tác viên

LỜI NÓI ĐẦU

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) đã trải
qua một chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015). Tài liệu
này nhằm tóm lược những sự kiện mà nhóm tác giả biết được
một cách chưa đầy đủ. Kính mong những cán bộ khoa học
lão thành trong và ngoài nước, những nhân vật lịch sử đã từng
cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp tại đây, sẽ
giúp đỡ, đóng góp ý kiến và cung cấp cho Viện thêm nhiều tư
liệu quí báu. Nhóm tác giả là những hậu sinh, chỉ có thể tìm
hiểu Viện qua bộ tư liệu rất lớn có trong Thư viện của IAS từ
đầu thế kỷ 20 đến ngày nay. Chắc chắn còn rất nhiều sự kiện
lịch sử sẽ được bổ sung thêm sau này. Đây không phải là tư
liệu viết về lịch sử của Viện. Mà chỉ là công trình khảo cứu các
hoạt động của Viện trong từng chặng đường đã được lưu giữ
trong cơ sở dữ liệu của Thư viện.

NHÓM BIÊN SOẠN

MỤC LỤC
Lời nói đầu .....................................................................................................................
Phần I. Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương giai đoạn 1925-1945 .........................
Phần II. Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương - Viện Khảo cứu Nông nghiệp
giai đoạn 1945-1975 .....................................................................................................
Hoạt động khoa học năm 1945 - 1959 .........................................................................
Hoạt động khoa học năm 1960-1968 ...........................................................................
Hoạt động khoa học năm 1969 .....................................................................................
Hoạt động khoa học năm 1970-1971 ...........................................................................
Hoạt động khoa học năm 1972-1973 ...........................................................................
Viện Khảo cứu Nông nghiệp năm 1974-1975 ...............................................................
Phần III. Viện Khoa học Nông nghiệp phía Nam - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
nghiệp miền Nam (1975-2015) .....................................................................................
Tên gọi ..........................................................................................................................
Văn kiện quan trọng trong thời kỳ 1975-2015 ...............................................................
Hợp tác quốc tế có tác động đáng kể cho sự phát triển của Viện ...............................
Sự kiện khoa học nổi bật ...............................................................................................
Phần IV. Thay lời kết ......................................................................................................
Tài liệu tham khảo .........................................................................................................
Phụ lục 1. Danh sách cán bộ IAS được Chính phủ phong học hàm ............................
Phụ lục 2. Các dự án hợp tác quốc tế ..........................................................................
Phụ lục 3. Danh sách tiến sỹ tốt nghiệp tại IAS (1993-2015) .......................................
Phụ lục 4. Viện trưởng IAS qua các thời kỳ gần đây nhất .............................................
Phụ lục 5. Giống hoa màu được phép phóng thích tại Việt Nam .................................
Phụ lục 6. Cải tiến di truyền các tính trạng có giá trị kinh tế của giống Yorkshire
(sản xuất heo thương phẩm) .........................................................................................
Phụ lục 7. Sơ đồ tổ chức của Viện qua các thời kỳ ......................................................

Read More...

Views: 2832

fb tw in fb